اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ

دکتر محمدباقر خدابخشی
08138411507
پرتال اساتید
دکتر رسول باغبانی خضرلو
08138411513
پرتال اساتید
دکتر محمدرضا رضائیان
08138411509
پرتال اساتید
دکتر شهریار جاماسب
08138411511
پرتال اساتید
دکتر معصومه آشوری راد
08138411557
پرتال اساتید
دکتر سمیرا عباسی
08138411401
پرتال اساتید